viete že...

Plazy sa často vyhrievajú na slnku. Robia to preto, aby vďaka slnečnému teplu zvýšili teplotu tela. Keď sa ochladí, spomalí sa im metabolizmus až tak, že môžu upadnúť do zimného spánku.
Home Bunka Enzýmy
Enzýmy PDF Vytlačiť

Enzýmy sú vysokošpecifické biokatalyzátory - vysokomolekulárne látky bielkovinového charakteru, ktoré urýchľujú biochemické reakcie v bunke.

Enzýmy sú schopné uskutočnovať reakcie len určitého typu - funkčná špecifickosť alebo majú schopnosť spájať sa s určitým substrátom - substrátová špecifickosť.
Podstata pôsobenia enzýmov je v tom, že znižujú hodnotu aktivačnej energie potrebnej na začatie určitej reakcie. Aktivačná energia biochemickej reakcie je také množstvo chemickej energie, ktoré je potrebné dodať substrátu na zvýšenie pohybu molekúl.

Enzým tvoria:

  • Koenzým predstavuje nízkomolekulovú látku, ktorá tvorí nebielkovinnú zložku enzýmu
  • Apoenzým - bielkovina

Enzýmy sa zúčastňujú na všetkých životných procesoch v bunke napr. pri tvorbe nových bielkovín, pri premene energie, pri transporte elektrónov atď.

Enzýmy sa produkujú a lokalizujú v špecifických štruktúrach bunky, najčastejšie na membránach, v jadre, plastidoch, mitochondriách, lyzozómoch a pod.

Názvy enzýmov sa odvodzujú od substrátu, na ktorý enzým pôsobí alebo podľa reakcie, ktorú katalyzuje. K tomuto názvu sa pridáva prípona -áza, napr. fosfatáza.

Enzýmy sa zaraďujú do 6 hlavných skupín:

  1. Oxidoreduktázy - enzýmy katalyzujúce oxidačno redukčné procesy, zabezpečujú prenos elektrónu
  2. Transferázy - katalyzujú prenos rôznych chemických skupín, radikálov i celých molekúl z jednej molekuly na druhú. Do tejto skupiny patrí viac d§ležitých enzýmov napr. acetyltransferázy, transaminázy, kinázy atď
  3. Hydrolázy - katalyzujú rozklad hydrolyzovaných väzieb za prítomnosti vody. Pomocou vody môžu štiepiť esterové, glykozidové, peptidové a iné väzby. Patria sem esterázy, proteázy, karbohydrázy
  4. Lyázy - katalyzujú štiepenie substrátu bez pomoci vody alebo kyseliny fosforečnej, pričom vznikajú buď malé molekuly CO2, NH3, H2O alebo menšie organické zlúčeniny. Patria sem karboxylázy a dekarboxylázy napr. pyruvátkarboxyláza, aldoláza.
  5. Izomerázy - menia priestorové usporiadanie atómov a skupín (racemáza, fosfoglukoizomeráza, maleinátizomeráza)
  6. Ligázy - katalyzujú biosyntézu látok z dvoch jednoduchších látok za účasti prenášačov energie (ATP, GTP, UTP atď.)

Na účinnosť enzýmov má vplyv napr. koncentrácia vodíkových iónov, katalytická schopnosť enzýmov je optimálna v neutrálnom alebo slabo kyslom prostredí. Niektoré špecifické látky môžu účinok enzýmov tlmiť - špecifické inhibítory napr. inhibícia oxidázy a peroxidázy kyanovodíkom.

 

Prehlásenie

Biokútik je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.