viete že...

Plazy sa často vyhrievajú na slnku. Robia to preto, aby vďaka slnečnému teplu zvýšili teplotu tela. Keď sa ochladí, spomalí sa im metabolizmus až tak, že môžu upadnúť do zimného spánku.
Home Úvod do biológie Organizácia živých sústav
Organizácia živých sústav PDF Vytlačiť
Úvod
Organizácia živých sústav
 • Jedinec - priestorovo aj časovo (t.j s obmedzeným trvaním) ohraničená živá sústava, schopná vykonávať všetky základné životné funkcie, t.j. je schopná samostatnej existencie
 • Druh – súbor geneticky príbuzných populácií, súbor jedincov s rovnakými potrebami a životnými prejavmi, ktoré sú schopné navzájom sa krížiť a prinášajú plodné potomstvo
 • Polulácia – skupina geneticky príbuzných jedincov, ktorá sa v určitom čase nachádza v určitom priestor
Rozdelenie organizmov podľa organizácie tela:
 • Nebunkové organizmy – najjednoduchšie, nemajú vlastný metabolizmus, sú viazané na prítomnosť bunky, skladajú sa len z nukleových kyselín (vírusy)
 • Jednobunkové organizmy (mikroorganizmy) – jedinec pozostáva z jednej bunky, ktorá vykonáva všetky životné funkcie. Jednobunkové organizmy môžeme podľa typu bunky rozdeliť na:
  • Prokaryotické organizmy – jednoduchá stavba bunky bez ohraničeného jadra (baktérie, sinice)
  • Eukaryotické organizmy – zložitejšia organizácia bunky, ohraničené jadro (Prvoky, riasy, huby)
 • Bunkové kolónie -skupiny samostatných jednobunkových organizmov,
  • Jednoduché – bunky sú bez špecializácie
  • Špecializované – niektoré bunky sú štruktúrne aj funkčne odlišné (Volvox)
 • Mnohobunkové organizmy – Veľké množstvo buniek od jednoduchej organizácie (Hubky, Pŕhlivce) až po vysoko špecializované sústavy vytvárajúce tkanivá, orgány, sústavy orgánov
 • Indivíduá vyššieho rádu – Spoločenstvá organizmov, v ktorých nastala funkčné aj anatomická diferenciácia jedincov s cieľom zabezpečiť fungovanie spoločenstva. Jedinci môžu existovať len ako súčasť celku (včely, mravce, termity)

Rozdelenie organizmov podľa spôsobu výživy :
 • autotrofné – zdrojom energie sú anorganické látky, premena anorganických látok na organické
 • heterotrofné – príjem organických látok, ich premena na anorganické
  • Saprofytické – príjem organických látok získaných z tiel odumretých organizmov
  • Parazitické – príjem organických látok zo živých organizmov
 • Mixotrofné – organizmy schopné vyživovať sa autotrofne aj heterotrofne (mäsožravé rastliny)
 

Prehlásenie

Biokútik je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.