viete že...

To, či bude mláďa aligátora samček alebo samička záleží od teploty. Samčeky sa liahnu zo zahriatych vajec, samičky naopak z chladnejších. U krokodílov je to naopak!
Home Jednobunkovce
Ríša: Jednobunkovce - Protista* PDF Vytlačiť
 1. kmeň: Sarcomastigophora – meňavkobičíkovce
  • podkmeň: Mastigophora – bičíkovce
   • trieda: PHYTOMASTIGOPHOREA – rastlinobičíkovce
    • rad: Chrysomonadida
    • rad: Silicoflagellida
    • rad: Coccolitophorida
    • rad: Heterochlorida
    • rad: Cryptomonadida
    • rad: Dinoflagellida
    • rad: Ebriida
    • rad: Euglenida
    • rad: Chloromonadida
    • rad: Volvocida
    • rad: Prasinomonadida
   • trieda: ZOOMASTIGOPHOREA – živočíchobičíkovce (Prvoky)
    • rad: Choanoflagellida – golierikovkotvaré
    • rad: Bicosoecida – chobotnavkotvaré
    • rad: Kinetoplastida – bázobičíkovkotvaré
     • podrad: Bodonina – bodonidy
     • podrad: Trypanosomanina – trypanozómy
    • rad: Proteromonadida – proteromonádotvaré
    • rad: Retortamonadida – retortamonádotvaré
    • rad: Diplomonadida – diplomonádotvaré
    • rad: Oxymonadida – oxymonádotvaré
    • rad: Parabasalia – mnohobičíkovkotvaré
     • podrad: Trichomonadida – trichomonády
     • podrad: Hypermastigida – mnohobičíkovky
  • podkmeň: Opalinata – opaliny
  • podkmeň: Sarcodina – koreňonožce
   • nadtrieda: RHIZOPODA – meňavkovce
    • trieda: HETEROLOBOSEA – slzovičkovce
     • rad: Schizopyrenida – slzovičkotvaré
     • rad: Acrasida – akráziotvaré
    • trieda: LOBOSEA – lobopodiovce
     • rad: Amoebida – meňavkotvaré
     • rad: Leptomyxida – korienkotvaré
     • rad: Acanthopodida – akantopodotvaré
     • rad: Loboreticulatida – sieťovníčkotvaré
     • rad: Testaceolobosida – loboschránkotvaré
    • trieda: CARYOBLASTEA – pelomyxovce
     • rad: Pelobiontida – pelomyxotvaré
    • trieda: EUMYCETOZOEA – slizovkovce
    • trieda: PLAZMODIOPHOREA – nádorovce
    • trieda: FILOSEA – vláknonožce
     • rad: Aconchulinida
     • rad: Gromiida (Testaceofilosia)
    • trieda: GRANULORETICULOSEA – granulovce
     • rad: Athalamida – meňavkovkotvaré
     • rad: Promycetozoida – plazmodiovkotvaré
     • rad: Monothalamida – jednokomôrkotvaré
     • rad: Foraminiferida – dierkavce
    • trieda: XENOPHYOPHOREA – plazmodiovce
   • nadtrieda: ACTINOPODA – nitkonožce
    • trieda: RADIOLARIA – mrežovce
     • rad: Porulosida
     • rad: Oculosida
    • trieda: ACANTHARIA – akantárie
    • trieda: HELIOZOEA – slncovky
     • rad: Actinophryida
     • rad: Centrohelida
     • rad: Desmothoracida
 2. kmeň: Labyrinthomorpha – labyrintky
 3. kmeň: Apicomplexa (Sporozoa) – výtrusovce
  • trieda: GREGARINA – gregaríny
   • rad: Archigregarinida – archigregaríny
   • rad: Eugregarinida – eugregaríny
   • rad: Neogregarinida – neogregaríny
  • trieda: COCCIDIA – kokcídie
   • rad: Procococcidida – prvokokcídie
   • rad: Eucoccidida – pravé kokcídie
   • rad: Piroplasmida – piroplazmy
  • trieda: HEMATOZOEA – krvinovky
  • trieda: PERKINSUSOEA – perkinsovky
 4. kmeň: Microspora – mikrospórovce
  • trieda: MICROSPORIDEA – mikrospóry
 5. kmeň: Ascetospora – ascetospóry
  • trieda: HAPLOSPOREA – haplospóry
  • trieda: PARAMYXEA – paramyxy
 6. kmeň: Hemimastigophora – bičíkobrvce
 7. kmeň: Pseudociliatea (Primociliatea) – panálevníky
 8. kmeň: Ciliophora – nálevníky, riasničkavce
  • trieda: KARYORELICTEA – karyorelikty
  • trieda: SPIROTRICHEA – špirálobrvce
   • podtrieda: Heterotrichia – heterotrichy
   • podtrieda: Oligotrichia – oligotrichy
   • podtrieda: Stichotrichia – stichotrichy
   • podtrieda: Hypotrichia – hypotrichy
  • trieda: LITOSTOMEA – litostómy
   • podtrieda: Haptoria – chobotovky
   • podtrieda: Trichostomata – vakovky
  • trieda: PROTOSTOMEA – predoústočkovce
  • trieda: PHYLLOPHARYNGEA – ústočkošvovce
   • podtrieda: Phyllopharyngia – švovoústočky
   • podtrieda: Chonotrichia – golierikovky
   • podtrieda: Suctoria – cicavky
  • trieda: NASSOPHOREA – črievičkovce
  • trieda: OLIGOHYMENOPHOREA – máloblanovce
   • podtrieda: Hymenostomatida – blanoústočkovky
   • podtrieda: Peritrichia – kruhobrvce
   • podtrieda: Astomatia – bezústočkovky
   • podtrieda: Apostomatia – skrytoústky
  • trieda: COLPODEA – kolpódovce

 

* V niektorých systémoch je možné sa stretnúť s členením ríše Živočíchy na dve podríše: podríša: Jednobunkové (Monocytozoa) a podríša Mnohobunkové (Polycytozoa)
Učebnica 3 pre gymnáziá používa rozdelenie na 5 ríš a teda aj samostatnú ríšu jednobunkovce.

 

Prehlásenie

Biokútik je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.