viete že...

Plazy sa často vyhrievajú na slnku. Robia to preto, aby vďaka slnečnému teplu zvýšili teplotu tela. Keď sa ochladí, spomalí sa im metabolizmus až tak, že môžu upadnúť do zimného spánku.
Home Jednobunkovce
Ríša: Jednobunkovce - Protista* PDF Vytlačiť
 1. kmeň: Sarcomastigophora – meňavkobičíkovce
  • podkmeň: Mastigophora – bičíkovce
   • trieda: PHYTOMASTIGOPHOREA – rastlinobičíkovce
    • rad: Chrysomonadida
    • rad: Silicoflagellida
    • rad: Coccolitophorida
    • rad: Heterochlorida
    • rad: Cryptomonadida
    • rad: Dinoflagellida
    • rad: Ebriida
    • rad: Euglenida
    • rad: Chloromonadida
    • rad: Volvocida
    • rad: Prasinomonadida
   • trieda: ZOOMASTIGOPHOREA – živočíchobičíkovce (Prvoky)
    • rad: Choanoflagellida – golierikovkotvaré
    • rad: Bicosoecida – chobotnavkotvaré
    • rad: Kinetoplastida – bázobičíkovkotvaré
     • podrad: Bodonina – bodonidy
     • podrad: Trypanosomanina – trypanozómy
    • rad: Proteromonadida – proteromonádotvaré
    • rad: Retortamonadida – retortamonádotvaré
    • rad: Diplomonadida – diplomonádotvaré
    • rad: Oxymonadida – oxymonádotvaré
    • rad: Parabasalia – mnohobičíkovkotvaré
     • podrad: Trichomonadida – trichomonády
     • podrad: Hypermastigida – mnohobičíkovky
  • podkmeň: Opalinata – opaliny
  • podkmeň: Sarcodina – koreňonožce
   • nadtrieda: RHIZOPODA – meňavkovce
    • trieda: HETEROLOBOSEA – slzovičkovce
     • rad: Schizopyrenida – slzovičkotvaré
     • rad: Acrasida – akráziotvaré
    • trieda: LOBOSEA – lobopodiovce
     • rad: Amoebida – meňavkotvaré
     • rad: Leptomyxida – korienkotvaré
     • rad: Acanthopodida – akantopodotvaré
     • rad: Loboreticulatida – sieťovníčkotvaré
     • rad: Testaceolobosida – loboschránkotvaré
    • trieda: CARYOBLASTEA – pelomyxovce
     • rad: Pelobiontida – pelomyxotvaré
    • trieda: EUMYCETOZOEA – slizovkovce
    • trieda: PLAZMODIOPHOREA – nádorovce
    • trieda: FILOSEA – vláknonožce
     • rad: Aconchulinida
     • rad: Gromiida (Testaceofilosia)
    • trieda: GRANULORETICULOSEA – granulovce
     • rad: Athalamida – meňavkovkotvaré
     • rad: Promycetozoida – plazmodiovkotvaré
     • rad: Monothalamida – jednokomôrkotvaré
     • rad: Foraminiferida – dierkavce
    • trieda: XENOPHYOPHOREA – plazmodiovce
   • nadtrieda: ACTINOPODA – nitkonožce
    • trieda: RADIOLARIA – mrežovce
     • rad: Porulosida
     • rad: Oculosida
    • trieda: ACANTHARIA – akantárie
    • trieda: HELIOZOEA – slncovky
     • rad: Actinophryida
     • rad: Centrohelida
     • rad: Desmothoracida
 2. kmeň: Labyrinthomorpha – labyrintky
 3. kmeň: Apicomplexa (Sporozoa) – výtrusovce
  • trieda: GREGARINA – gregaríny
   • rad: Archigregarinida – archigregaríny
   • rad: Eugregarinida – eugregaríny
   • rad: Neogregarinida – neogregaríny
  • trieda: COCCIDIA – kokcídie
   • rad: Procococcidida – prvokokcídie
   • rad: Eucoccidida – pravé kokcídie
   • rad: Piroplasmida – piroplazmy
  • trieda: HEMATOZOEA – krvinovky
  • trieda: PERKINSUSOEA – perkinsovky
 4. kmeň: Microspora – mikrospórovce
  • trieda: MICROSPORIDEA – mikrospóry
 5. kmeň: Ascetospora – ascetospóry
  • trieda: HAPLOSPOREA – haplospóry
  • trieda: PARAMYXEA – paramyxy
 6. kmeň: Hemimastigophora – bičíkobrvce
 7. kmeň: Pseudociliatea (Primociliatea) – panálevníky
 8. kmeň: Ciliophora – nálevníky, riasničkavce
  • trieda: KARYORELICTEA – karyorelikty
  • trieda: SPIROTRICHEA – špirálobrvce
   • podtrieda: Heterotrichia – heterotrichy
   • podtrieda: Oligotrichia – oligotrichy
   • podtrieda: Stichotrichia – stichotrichy
   • podtrieda: Hypotrichia – hypotrichy
  • trieda: LITOSTOMEA – litostómy
   • podtrieda: Haptoria – chobotovky
   • podtrieda: Trichostomata – vakovky
  • trieda: PROTOSTOMEA – predoústočkovce
  • trieda: PHYLLOPHARYNGEA – ústočkošvovce
   • podtrieda: Phyllopharyngia – švovoústočky
   • podtrieda: Chonotrichia – golierikovky
   • podtrieda: Suctoria – cicavky
  • trieda: NASSOPHOREA – črievičkovce
  • trieda: OLIGOHYMENOPHOREA – máloblanovce
   • podtrieda: Hymenostomatida – blanoústočkovky
   • podtrieda: Peritrichia – kruhobrvce
   • podtrieda: Astomatia – bezústočkovky
   • podtrieda: Apostomatia – skrytoústky
  • trieda: COLPODEA – kolpódovce

 

* V niektorých systémoch je možné sa stretnúť s členením ríše Živočíchy na dve podríše: podríša: Jednobunkové (Monocytozoa) a podríša Mnohobunkové (Polycytozoa)
Učebnica 3 pre gymnáziá používa rozdelenie na 5 ríš a teda aj samostatnú ríšu jednobunkovce.

 

Prehlásenie

Biokútik je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.