Všeobecné vlastnosti živých sústava
Živé sústavy sú zložené z tých istých prvkov ako neživá súčasť prírody – rovnaké zloženie živej a neživej prírody.


Chemické zloženie živých sústav :

  • Organické látky – Cukry, tuky, bielkoviny, Nukleové kyseliny
  • Anorganické látky – voda, nerastné látky ako mikro- a makroelementy


VLASTNOSTI ŽIVÝCH SÚSTAV

  • hierarchické usporiadanie – atómy, molekuly, bunkové organely, bunky, ktoré sú základnou jednotkou všetkých organizmov, z buniek sú tkanivá, orgány, sústavy orgánov
  • Vzťah k vonkajšiemu prostrediu
  • tok látok = Príjem látok z prostredia, ich premena, výdaj látok,
  • tok energií = premena rôznych foriem energií a ich využitie
  • tok informácií = prenos genetickej informácie, komunikácia organizmu s okolím
  • Regulácia (riadenie) dejov prebiehajúcich v živých sústavách, udržanie stálosti vnútorného prostredia (homeostáza), reakcia na podnety prostredia (dráždivosť)
  • Rozmnožovanie a dedičnosť – odovzdávanie genetickej informácie z rodičov na potomkov (podobnosť v rámci jednotlivých organizmov) prispôsobenie sa meniacim sa podmienkam (evolúcia) – premenlivosť
  • Pohyb – vyplýva z predchádzajúcich vlastností ako spôsob ich zabezpečenia – únik, za alebo od svetla, potrava, sociálne kontakty ap.
ms_09.jpg

Biokútik

je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu. 

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.