• Dýchanie je špecifický proces disimilácie spojený s prijímaním kyslíka a výdajom CO2 za súčasného uvoľňovania energie viazanej v substráte.
  • Prebieha vo všetkých živých organizmoch a je rovnaké bez ohľadu na ich spôsob výživy
  • Dochádza k rozkladu zložitejších látok na jednoduchšie,  uvoľnená energia sa ukladá do ATP

Podmienkou dýchania je prítomnosť substrátu (najčastejšie glukóza), kyslíka a enzýmov, dýchanie prebieha v cytoplazme a v mitochondriáchDýchanie je séria biochemických reakcií, ktorý sa nazýva biologická oxidácia. Môže prebiehať anaeróbne – bez prístupu kyslíka a aeróbne – za prístupu kyslíka.

Anaeróbne dýchanie – neúplná oxidácia

Prvá etapa biologickej oxidácie – anaeróbna glykolýza je enzymatické štiepenie glukózy až na kysleniu pyrohroznovú a energetický zisk 2 molekuly ATP

Glukóza –––––> kyselina pyrohroznová + H2 + 2 ATP

Ak sa ďalší rozklad kyseliny pyrohroznovej uskutočňuje bez prístupu vonkajšieho kyslíka môžu prebehnúť kvasné procesy – biologický rozklad cukrov pomocou mikroorganizmov

Aeróbne dýchanie – úplná oxidácia

Prebieha v mitochondriách za pomoci enzýmov, dochádza k postupnému štiepeniu kyseliny pyrohroznovej (ako základný produkt) v procesu nazvanom oxidačná dekarboxylácia na mediprodukty až k úplnému rozkladu na CO2 a H2O .

Dôležitý medziprodukt je aktivovaná kyselina octová acetylkoenzým A, ktorý vstupuje do ďalších reakcií.

Krebsov cyklus a dýchací reťazec je sled biochemických reakcií, pri ktorých dochádza k postupnému odbúravaniu CO2 a H2O a k uvoľneniu energie 36 molekúl ATP. Preto je úplná oxidácia energeticky výhodnejšia ako anaeróbna glykolýza.

Význam  dýchania

Dýchanie je dej spojený s rozkladom energeticky bohatých látok (disimilácia) a uvoľňovaním energie pre životné deje napr. rast, syntéza iných látok, rozmnožovanie ap.
Spolu s fotosyntézou tvoria základné metabolické procesy, ktoré podmieňujú život rastliny. Prebieha za svetla aj v tme.

Ak prebieha súčasne s fotosyntézou (za svetla), dochádza k okamžitému spotrebovanie práve vytvorených organických látok – fotorespirácia. Pri fotorespirácii sa spotrebuje až 50% produktov, preto je energeticky nevýhodná.

(Článok je neúplný bude poszupne doplnený)

ms_04.jpg

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.