Voda je základná súčasť každého živého organizmu. Aj v rastlinách je voda základným rozpúšťadlom, je potrebná pre fotosyntézu a iné metabolické procesy.

 

Kolobeh vody v rastlinnom tele sa označuje ako vodný režim. Vodný režim rastlín tvorí:

 

  • Príjem vody rastlinou
  • Vedenie vody
  • výdaj vody 

 Príjem vody

Hlavným orgánom príjmu vody je koreň.  Okrem koreňa môžu rastliny prijímať vodu vo forme drobných kvapôčok (rosa, hmla) stonkou alebo listami. Niektoré rastliny (najmä vodné) prijímajú vodu celým povrchom tela.

Príjmu vody do rastliny pomáhajú fyzikálne procesy osmózy a difúzie. Jedným z "hnacích" mechanizmov pohybu vody medzi rastlinou a prostredím je rozdiel koncentrácií v bunke (napr. koreňa) a mimo bunky (napr. v pôde).

Pri príjme vody hrá tiež veľkú úlohu osmotický tlak v bunke,  vodný potenciál a.

 Osmotický tlak (OT) - je tlak rozpustených častíc na plazmatickú membránu. Je tým väčší, čím viac vody je v bunke.

(pozn. čím viac vody, tým viac rozpustených častíc ->tým väčší je OT)

 Proti osmotickému tlaku pôsobí protitlak - osmotický potenciál (OP), ktorý je rovnako veľký ako OT, ale je záporný. Osmotický potenciál je protitlak, ktorý zabraňuje prenikaniu ďalšieho rozpúšťadla do bunky.

(platí že: OT = -OP )

Vodný potenciál (VP) - Vyjadruje stav vody v organizme. Pre rastlinu nie je podstatné absolútne množstvo vody, ale stav tzv. voľnej (využiteľnej) vody. Od vodného potenciálu závisí sacia sila pletív. Sacia sila pletív (schopnosť prijať vodu) je nepriamo úmerná veľkosti vodného potenciálu t.j. je tým väčšia, čím menšia je hodnota vodného potenciálu a naopak.

(Obrazne povedané: rastlina má 100 % vody, ale z nej 99 % je voda viazaná v zlúčninách. Tým pádom môže rastlina využiť pre svoje potreby len 1%. Vodný potenciál je veľmi nízky - rastlina (pletivá) má veľkú potrebu prijať vodu = sacia sila pletív je vysoká. Postupne ako rastliny prijíma vodu, stúpa množstvo voľnej (využiteľnej) vody a zároveň klesá potreba prijímať ďalšiu - stúpa vodný potenciál a klesá sacia sila pletív. Rastlina má dosť vody na realizáciu metabolických dejov. Postupne ako sa voda míňa opäť klesá vodný potenciál a stúpa potreba vodu prijímať.)

Osmotický tlak pôsobí na plazmatickú membránu, ktorá je pružná a prenáša tento tlak na bunkovú stenu. Tlak bunkovej steny vyvolanú osmotickým tlakom sa nazýva turgor. V bunke, ktorá má dostatok vody je veľký osmotický tlak, ktorý vyvoláva rovnako veľký turgor. Takto bunka je  turgescentná.

Príjem vody koreňom spôsobuje, že je voda vytláčaná do cievnych zväzkov. Tento jav sa označuje ako koreňový výtlak.

Pohyb vody prijatej koreňovým vláskom

Faktory ovplyvňujúce príjem vody

Medzi dôležité faktory ovplyvňujúce príjem vody patria:

  • teplota - znižovanie teploty pôdy zapríčiňuje spomalenie príjmu vody, až pri určitej nízkej teplote (minimum) sa príjem zastaví. Podobne to je aj pri zvyšovaní nad maximum.  
  • osmotická aktivita pôdy je schopnosť (neschopnosť) pôdy poskytnúť vodu koreňom rastlín, ktorá súvisí s ekologickými faktormi - fyziologické sucho
    Napr. zamrznutá pôda má v podstate dosť vody, ale rastlina je schopná prijať vodu len v tekutom stave alebo vysoká koncentrácia pôdy spôsobená napr. jej prehnojením spôsobuje, že koreň vodu nemôže prijať ale naopak ju stráca.
  • množstvo kyslíka - príjem vody bunkami pletív je práca, ktorá potrebuje energiu. Túto získava dýchaním a na to je potrebný kyslík

 

 Vedenie vody

Vedenie vody zabezpečuje  transport vody z koreňa do ostatných častí rastliny.

Pri nižších (stielkatých) rastlinách sa uskutočňuje osmózou medzi bunkami. Vyššie rastliny využívajú na transport cievne zväzky. Pri pohybe vody v cievnych zväzkoch sa využíva koreňový výtlak a sacia sila listov. Sacia sila listov vzniká pri odparovaní vody listami (je to ako keď sa pije nápoj z pohára pomocou slamky). Tiež sa využívajú fyzikálne princípy adhézia  (priľnavosť vody na steny ciev) , kohézia (súdržnosť vody zabezpečuje súvislí vodný stĺpec) a kapilarita (vzlínavosť vody v tenkých cievach-kapilárach).

 Výdaj vody

Hlavným spôsobom výdaja vody rastlinou je vyparovaniei - transprácia. Rastlina vykonáva transpiráciu najčastejšie listami, niektoré celým povrchom tela. Rastliny, ktoré žijú v prostredí s vysokouvzdušnou vlhkosťou môžu vodu vydávať vo forme kvapiek - gutácia.

Všetky procesy, ktoré súvisia s príjmov a výdajom vody sa označujú ako  vodná bilancia rastlín. Vodná bilancia je pomer medzi príjmom a výdajom vody.

ms_06.jpg

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.