kmeň: Annelida – obrúčkavce *4
 1. trieda: POLYCHAETA – mnohoštetinavce
  • rad: Errantia
  • rad: Sedentaria
  • rad: Archianellida
 2. trieda: OLIGOCHAETA – máloštetinavce
  • rad: Haplotaxida – pastrunovcotvaré
  • rad: Tubificida – tubifexotvaré
  • rad: Lumbricida – dážďovkotvaré
  • rad: Lumbriculida – dážďovičkotvaré
  • rad: Aelosomatida
 3. trieda: HIRUDINEA – pijavice
  • rad: Branchiobdellida
  • rad: Acanthobdellida
  • rad: Rhynchobdellida
  • rad: Gnathobdellida
  • rad: Pharyngobdellida
ms_03.jpg

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.