Individuálny vývin (ontogenéza) začína oplodnením vajíčka. Má dve etapy :

 • Embryonálny v. (zárodočný, prenatálny) – vývin jedinca od oplodnenia po narodenie (vyliahnutie)
 • Postembryonálny vývin - vývin od narodenia( vyliahnutia) až po smrť

Embryonálny vývin

Oplodnené vajíčko sa začne opakovane mitoticky deliť – brázdenie vajíčka – vzniká mnohobunkový útvar morula z ktorej rozostupovaním buniek vzniká  blastula.
Blastula je jednovrstvový útvar s dutinou vo vnútri - prvotná telová dutina - blastocél.  Blastula sa ďalej postupne diferencuje (imigráciou, vchlipovaním, vrastaním buniek) až vznikne útvar gastrula.
Gastruláciou spočiatku vzniknajú dve vrstvy  (zárodočné listy) : vonkajšia ektoderm a vnútorná endoderm.

Niektoré živočíchy končia vývoj na úrovni dvojvrstvovej gastruly a ďalej sa nevyvíjajú.  Ich telo má aj v dospelosti iba dve vrstvy (zárodočné vrstvy) a preto ich označujeme ako dvojlistovce (diblastica). Sem patria napr. Hubky a Pŕhlivce.

Otvor ktorý vzniká sa nazýva prvoústa - blastoporus.
Živočíchy, u ktorých sa prvoústa stávajú definitívnymi ústami voláme Prvoústovce (Protostomia)

Častejšie brázdenie gastruly pokračuje a postupne sa vytvára  tretia vrstva mezoderm.  Prvoústa zanikajú (uzatvárajú sa bunkami) a definitívne ústa sa tvoria na opačnom konci zárodku. Vznikom mezodermu sa oddeľuje druhotná telová dutina célom. Živočíchy, ktoré sa vyvíjajú takýmto spôsobom voláme Druhoúste (deuterostomia).

V ďalšom období sa bunky začínajú rozlišovať a špecializovať, nastáva diferenciácia buniek - vznikajú základy tkanív a orgánov. Toto nazývame organogenéza.

Pôvod orgánov možno odvodiť od jednotlivých zárodočných vrstiev (listov) :

 • z ektodermu – pokožka a jej deriváty, nervová sústava, vzdušnice, výstelka prednej a zadnej časti tráviacej trubice
 • z endodermu – výstelka strednej časti tráviacej trubice, pľúca, tráviace žľazy, pečeň, štítna žľaza, 
 • z mezodermu – Svalové tkanivá, vnútorná kostra, srdce, krv a cievy,

Postembryonálny vývin (postnatálny)

Je to obdobie od narodenia (vyliahnutia) po smrť.

Sú 2 spôsoby vývinu :   

 • Priamy vývin – narodený (vyliahnutý) jedinec sa hneď podobá na dospelého jedinca, neprechádza štádiom larvy
 • Nepriamy vývin – z vajíčka sa liahne larva (nepodobná dospelému j.), ktorá v sa ďalšom štádiu vyvíja premenou. Premena môže byť:
  • neúplná - larva sa postupne mení na dospelého jedinca, napr. po zvliekaní
  • úplná - larva po určitom čase prechádza do kľudového štádia kukly, z ktorej sa po času liahne dospelý jedinec dospelý jedinec

Pre dosiahnutie dospelosti je podstatná schopnosť pohlavne sa rozmnožovať. Obdobie dosiahnutia produktívneho veku je u živočíchov rôzna. U niektorých to trvá niekoľko dní (efeméry), u mnohých niekoľko rokov. Starnutie je nezvratný proces, pri ktorom dochádza k degenerácii tkanív a postupne zlyhávajú dôležité funkcie a časom nastává smrť.

ms_07.jpg

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.