Charakteristické znaky a vlastnosti živočíchov:

Všetky živé organizmy majú vlastnosti, ktoré ich odlišujú od neživej prírody :
 • Chemický základ tvoria organické látky ( C,O,N,H )
 • Pohyb
 • Rast – ontogenetický vývoj - ontogenéza
 • Premena látok a energie – príjem potravy, látkový metabolizmus
 • Rozmnožovanie a dedičnosť
 • Dráždivosť – reakcia na vonkajšie podnety

Hlavné znaky živočíchov :
 • Spôsob výživy – heterotrofný = konzumenti, energiu na životné procesy získavajú premenou organických látok,
  Zásobné látky sú živočíšne tuky a glykogén
 • Aktívny pohyb – získavanie potravy, únik, premiestňovanie, sociálne kontakty
 • Zložitejší individuálny vývin
 • Zložitejšia úroveň regulácie (nervová,hormonálna)
ms_02.jpg

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.