Pri metabolizme látok v bunkách vznikajú splodiny (metabolity), ktoré môžu pri nahromadení v organizme spôsobiť veľmi vážne problémy. Organizmy sa snažia zbaviť týchto látok rôznym spôsobom.

Pri metabolizme sa najčastejšie ako odpad vytvára:

 1. Voda a CO2, ako produkt dýchania
 2. Dusíkaté látky

Vodu živočíšny organizmus využije, CO2 vylúči pri respirácii a pre zbavenie sa dusíkatých látok, ktoré sú pre organizmus nebezpečné využíva rôzne mechanizmy.

Podľa  spôsobu odstraňovania odpadového dusíka rozdeľujeme živočíchy na:

 1. Amonotelné živočíchy - Odpadový dusík vylučujú vo forme amoniaku s veľkým množstvom vody do vodného prostredia napr. vodné bezstavovce, ryby, larvy obojživelníkov, vodné korytnačky.
 2. Urikotelné živočíchy -  vylučujú kyselinu močovú s malým množstvom vody napr. hmyz, plazy, vtáky, niektoré suchozemské ulitníky.
 3. Ureotelné živočíchy - vylučujú močovinu s väčším množstvom vody napr. kôrovce, väčšina mäkkýšov, ostnatokožci, dospelé obojživelníky, cicavce.

Funkcia vylučovania je teda:

 • Odstraňovanie splodín metabolizmu
 • Hospodárenie s vodou a minerálnymi látkami, zabezpečenie stálosti vnútorného prostredia - homeostáza

Vylučovanie odpadových látok sa uskutočňuje:

 • Difúziou - vylučovanie látok celým povrchom napr. jednobunkovce, niektoré ploskavce,
 • Prostredníctvom vylučovacích orgánov - špecializované orgány, ktoré zabezpečujú vylučovanie

Základné typy vylučovacích orgánov u živočíchov:

 • pulzujúca (stiahnuteľná) vakuola
 • Protonefrídie
 • Metanerídie
 • Malpighiho trubice
 • Obličky

Pulzujúca vakuola

Špeciálna vakuola u jednobunkovcov, ktorá zbiera odpad z okolitej cytoplazmy a postupne ich vytláča von z bunky

Protonefrídie

Protonefrídie sú jednoduché vylučovacie orgány najmä u bezstavovcov (napr. ploskavce) a tvoria ich tzv. plamienkové bunky - solenocyty. Plamienkové bunky majú bičík a sú pripojené na odvodný kanálik. Tieto bunky zbierajú odpad z okolitých tkanív a vytláčajú ho do kanálikov, pohyb bičíka zabezpečuje pohyb obsahu kanálika.

protonefrídie

obr. protonefrídie u ploskavcov

 

Metanefrídie

Metanefrídie sú vylučovacie orgány, ktoré zbierajú odpad z druhotnej telovej - célomu. V telovej dutine sa nachádza spravidla lievikovité rozšírenie, do ktorého sa zbierajú odpadové látky, kanáliky tieto látky odvádzajú von z tela.

obr. metanefrídie obrúčkavcov

Obrúčkavce majú v každom článku 1 pár metanefrídií. "Lievik" sa nachádza vždy v jednom článku, kanálik vyúsťuje v ďalšom článku. U článkonožcov sa vyskytujú rôzne modifikácie metanefrídií napr. čeľustné (maxillárne) žľazy alebo tykadlové (antenálne žľazy), ktoré vyúsťujú pri základnom článku čeľustí alebo tykadiel.

 

Malpighiho trubice

Sú to slepo ukončené trubice, ktoré zbierajú odpad z tkanív a vyúsťujú najčastejšie do čreva. Takýto typ vylučovania majú niektoré skupiny článkonožcov (pavúkovce, hmyz)

 

 

Obličky

Obličky sú vylučovacím orgánom stavovcov. U stavovcov rozlišujeme tri stupne vývoja obličiek:

 1. Pronefros - predoblička (1)
  Obličkové teliesko je otvorené, tvorí ho kanálik (môže mať podobné lievikovité rozšírenie ako metanefrídie - nefrostomy) okolo ktorého sa rozvetvuje krvná cieva, prinášajúca odpad rozpustený v krvnej plazme.
  Predobličky sa vyskytujú v embryonálnom štádium u všetkých stavovcov, v dospelosti sa vyskytujú u niektorých rýb a sliznatiek.

 2. Mesonefros - prvooblička (2)
  Rozšírením stien kanálikov vzniká púzdro - Bowmanov vačok, ktorý čiastočne uzatvára klbká krvných vlásočníc (glomerulus). Vyskytuje sa u väčšiny rýb a u obojživelníkov a plazov.

 3. Metanefros - pravá oblička (3)
  Najdokonalejší typ obličky, uzavretý Bowmanov vačok s glomerulom, primárny moč sa filtruje do Bowmanovho vačku a je odvádzaný kanálikmi. Vyskytuje sa u vtákov a cicavcov.

 

vývoj obličky

 

ms_10.jpg

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.