Ríša: Živočíchy (Animalia)*

Podríša: Polycytozoa – mnohobunkovce

Vývojový stupeň: PLACOZOA – plakulovce

 • kmeň: Phagocytellozoa – plakulovce

Vývojový stupeň: PARAZOA – hubkovce

Vývojový stupeň: EUMETAZOA (Epitelozoa) – epitelovce

Skupina: Radiata (Diblastica, Diploblastica, Coelenterata) – mechúrniky

Skupina: Bilateralia (Triblastica, Triploblastica) – dvojstranovce

Vývojová vetva: Mesozoa – morulovce

 • kmeň: Rhombozoa
 • kmeň: Orthonectia

Vývojová vetva: Acoelomata – acélomáty

 • kmeň: Acoelomorpha – bezčrevovce
  1. trieda: ACOELOMORPHA – bezčrevovce
   • rad: Acoela – bezčrevovky
   • rad: Nematodermatida – nematodermatidy
  2. trieda: CATENULIDEA – katenuly

Vývojová vetva: Gastroneuralia (Protostomia) – prvoústovce *2

Skupina: Pseudocoelomata (Nonspiralia)

 • kmeň: Gastrotricha – brušnobrvce
 • kmeň: Chaetognatha – štetinoústky
 • kmeň: Gnathostomula – čeľusťoústky
 • kmeň: Microgranthozoa – rebročeľustníky
 • kmeň: Rotifera – vírniky *3
  • trieda: ROTATORIA
 • kmeň: Acanthocephala – háčikohlavce

Skupina: Spiralia – špirálovce

Nadkmeň: Lophotrochozoa

 • kmeň: Entoprocta – machovce
 • kmeň: Tentaculata (Ectoprocta) – chytadlovce
  • trieda: PHORONEIDEA – chytadlovky
  • trieda: BRYOZOA – machovky
  • trieda: BRACHIOPODA – rameňonožce

Nadkmeň: Eutrochozoa

Línia: ECDYSOZOA – zvliekavce

Nadkmeň: Nemathelminthes – okrúhlovce *5

Nadkmeň: Panarthropoda

Vývinová vetva: Notoneuralia (Deuterostomia) – druhoústovce *6

 • kmeň: Echinodermata – ostnatokožce
  • podkmeň: Pelmatozoa – stopkavce
   • trieda: CRINOIDEA – ľaliovky
  • podkmeň: Eleutherozoa – bezstopkavce
   • trieda: ASTEROIDEA – hviezdovky
   • trieda: CONCENTRICYCLOIDEA
   • trieda: OPHIUROIDEA – hadovice
   • trieda: ECHINOIDEA – ježovky
   • trieda: HOLOTHUROIDEA – holotúrie
 • kmeň: Hemichordata – polochordáty
 • kmeň: Chordata – chordáty

Poznámky :

* V systéme, ktorý sa vyučuje na gymnáziách sa stretávame s členením na ríšu: Živočíchy(Animalia a na ríšu: Jednobunkovce (Protista) a podríša Mnohobunkové (Polycytozoa)

*1: Trieda Myxozoa bola v starších systémoch zaraďovaná medzi jednobunkovce, pretože sa jedná v podstate o jednobunkové živočíchy. Prišlo sa však na to, že sú to redukované knidáriá, ktoré vo fylogenéze zmenili stavbu tela v dôsledku prechodu ku tkanivovému parazitizmu.

*2: Prvoústovce dôležitou (už aj na gymnáziách sa berú pomerne podrobne) skupinou živočíchov: Niektoré ich najdôležitejšie znaky: nervová sústava sa u nich nachádza na brušnej strane pod črevom; cievna sústava je spravidla na chrbtovej strane; z prvotných úst (blastoporus) sa diferencuje ústny otvor; análny otvor vzniká druhotne; oplodnené vajíčko sa brázdi špirálne (výnimku tvoria Pseudocoelomata);

*3: Vírniky boli zaraďované spolu s hlístami (Nematoda) do kmeňa okrúhlovcov (Nemathelminthes). Súviselo to s viacerými morfologickými podobnosťami a uvažovalo sa aj o blízkom príbuzenskom vzťahu medzi týmito dvoma skupinami.

*4: Kedysi bola trieda máloštetinavcov spolu s triedou pijavice pomenovaná ako opaskovce. Podľa najnovšej klasifikácie však existujú samostatné triedy Pijavice (Hirudinea), mnohoštetinavce (Polychaeta) a máloštetinavce (Oligochaeta).

*5: Skupina Nemathelminthes prešla v poslednom čase podobnou zmenou ako spomínaná trieda Myxozoa. Na gymnáziách sa berú tradične po ploskavcoch. Sú to parazity, ktoré takisto zjednodušili stavbu svojho tela, ktoré ich posunulo na začiatok systému prvoústovcov. Prišlo sa však na to, že v skutočnosti je to skupina, ktorá vo fylogenetickom vývoji predstihla aj obrúčkavce, čiže preto sa najnovšie zaraďujú až pred článkonožce.

*6: Charakteristika druhoústovcov je taktiež dôležitá vec, tak aspoň niečo: NS je na chrbtovej strane nad črevom; CS je na brušnej strane; análny otvor vzniká z blastopóru prvotne; ústny otvor na opačnom konci druhotne; mezoderm vzniká enterocélne (nie z bunky 4d ale odštiepením z čreva); vývin živočícha nie je determinovaný.