Nervové riadenie zabezpečuje nervová sústava (NS). Nervová sústava pracuje na princípe šírenia nervového vzruchu nervovými vláknami (nervové dráhy). Nervové riadenie je pomerne rýchle a účinok je presne nasmerovaný na výkonný orgán. 

Základnou stavebnou jednotkou nervovej sústavy je nervová bunka – neurón. Neurón má schopnosť prijať, spracovať a odovzdávať nervové vzruchy. Tvorí ho telo hviezdicovitého tvaru s výbežkami. Výbežky neurónu sú:

  • Dendrity - krátke výbežky. Môže byť jeden, prípadne chýba alebo ich je viac. Sú dostredivé (aferentné) - vedú nervový vzruch do bunky. 
  • Neurit (Axón) je dlhý výbežok neurónu, je vždy jeden a je odstredivý (eferentný) - vedie nervový vzruch smerom z neurónu. Neurit môže byť obalený schwannovou bunkou a myelínovým obalom. Obaly neuritu zlepšujú vodivosť neuritu. Obaly nemusia byť súvislé, môžu sa na nich nachádzať prerušenia označované ako Ranvierove zárezy. 


    obr. neurit, 1- Ranvierov zárez, 2- Schwannova bunka, 3, myelínový obal

    Predpokladá sa, že myelínový obal neuritu umožňuje rýchlejšie vedenie nervového vzruchu, pretože sa tento vzruch šíri skokom medzi ranvierovými zárezmi. Neurity bez myelínového obalu nemajú Ranvierove zárezy.


           neurón, nervová bunka

 

          obr. neurón, 1- dendrity, 2- myelínový obal, 3- schwannova bunka, 4- vetvenie neuritu, 5- synapsia, 6- telo neurónu, 7- neurit (axón)

 

Podľa počtu výbežkov sa neuróny delia na :

  1. unipolárne - len neurit
  2. pseudounipolárne - pôvodne jeden výbežok sa vetví na neurit a dendrit
  3. bipolárne - neurit a jeden dendrit
  4. multipolárne - neurit a viac dendritov

 

Spojenie dvoch výbežkov (dvoch neurónov) sa nazýva synapsia a je prevodovou stanicou pre šírenie nervového vzruchu. Môže vzruch podľa potreby zosilniť alebo utlmiť. Vzruch sa v synapsiách prenáša chemicky pomocou chemických látok - mediátorov. 

Nervový vzruch sa šíri neuritom a keď sa dostane k synapsii spôsobí uvoľnenie mediátora z vačkov, ktoré sa nachádzajú na konci neuritu. Množstvo uvoľneného mediátora závisí od intenzity nervového vzruchu (pri slabej amplitúde akčného potenciálu - slabom vzruchu sa môže stať, že uvoľnené množstvo mediátora nestačí na prenos vzruchu cez synapsiu a vzruch zanikne). Membrána na druhom konci synaptickej štrbiny (postsynaptická membrána) je chemicky dráždivá a mediátor spôsobí na tejto membráne vznik tzv. akčného potenciálu, ktorý sa potom ako nervový vzruch šíri po nervovom vlákne za synapsiou.  Nervový vzruch sa teda cez synapsiu šíri chemickou cestou.

 

    

     obr. synapsia, 1- koniec neuritu, 2-vačok s mediátorom, 3- synaptická štrbina, 4- receptory v postsynaptickej membráne citlivé na mediátor, 5- mediátor

 

Mediátormi pre prenos nervového vzruchu cez synapsiu môžu byť napr.  acetylcholín alebo noradrenalín. Účinok mediátora nie je vždy rovnaký, napr. acetylcholín pôsobí na kostrový sval budivo, ale na srdcový sval tlmivo. Podľa toho, či synapsia nervový vzruch zosilní alebo utlmí môžu byť synapsie tlmivé alebo budivé.