Biokútik

je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.

ms_08.jpg

Enzýmy sú vysokošpecifické biokatalyzátory - vysokomolekulárne látky bielkovinového charakteru, ktoré urýchľujú biochemické reakcie v bunke.

Enzýmy sú schopné uskutočnovať reakcie len určitého typu - funkčná špecifickosť alebo majú schopnosť spájať sa s určitým substrátom - substrátová špecifickosť.
Podstata pôsobenia enzýmov je v tom, že znižujú hodnotu aktivačnej energie potrebnej na začatie určitej reakcie. Aktivačná energia biochemickej reakcie je také množstvo chemickej energie, ktoré je potrebné dodať substrátu na zvýšenie pohybu molekúl.

Enzým tvoria:

  • Koenzým predstavuje nízkomolekulovú látku, ktorá tvorí nebielkovinnú zložku enzýmu
  • Apoenzým - bielkovina

Enzýmy sa zúčastňujú na všetkých životných procesoch v bunke napr. pri tvorbe nových bielkovín, pri premene energie, pri transporte elektrónov atď.

Enzýmy sa produkujú a lokalizujú v špecifických štruktúrach bunky, najčastejšie na membránach, v jadre, plastidoch, mitochondriách, lyzozómoch a pod.

Názvy enzýmov sa odvodzujú od substrátu, na ktorý enzým pôsobí alebo podľa reakcie, ktorú katalyzuje. K tomuto názvu sa pridáva prípona -áza, napr. fosfatáza.

Enzýmy sa zaraďujú do 6 hlavných skupín:

  1. Oxidoreduktázy - enzýmy katalyzujúce oxidačno redukčné procesy, zabezpečujú prenos elektrónu
  2. Transferázy - katalyzujú prenos rôznych chemických skupín, radikálov i celých molekúl z jednej molekuly na druhú. Do tejto skupiny patrí viac d§ležitých enzýmov napr. acetyltransferázy, transaminázy, kinázy atď
  3. Hydrolázy - katalyzujú rozklad hydrolyzovaných väzieb za prítomnosti vody. Pomocou vody môžu štiepiť esterové, glykozidové, peptidové a iné väzby. Patria sem esterázy, proteázy, karbohydrázy
  4. Lyázy - katalyzujú štiepenie substrátu bez pomoci vody alebo kyseliny fosforečnej, pričom vznikajú buď malé molekuly CO2, NH3, H2O alebo menšie organické zlúčeniny. Patria sem karboxylázy a dekarboxylázy napr. pyruvátkarboxyláza, aldoláza.
  5. Izomerázy - menia priestorové usporiadanie atómov a skupín (racemáza, fosfoglukoizomeráza, maleinátizomeráza)
  6. Ligázy - katalyzujú biosyntézu látok z dvoch jednoduchších látok za účasti prenášačov energie (ATP, GTP, UTP atď.)

Na účinnosť enzýmov má vplyv napr. koncentrácia vodíkových iónov, katalytická schopnosť enzýmov je optimálna v neutrálnom alebo slabo kyslom prostredí. Niektoré špecifické látky môžu účinok enzýmov tlmiť - špecifické inhibítory napr. inhibícia oxidázy a peroxidázy kyanovodíkom.

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2017. Všetky práva vyhradené.